Πιστοποίηση & CΕ Προϊόντων

Πιστοποίηση Προϊόντων

H Πιστοποίηση Προϊόντων ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Τεχνική ανάλυση προϊόντος και έρευνα όλων των εφαρμοζόμενων προτύπων
 • Κατασκευαστικές διορθώσεις και βελτιώσεις για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα πρότυπα που αφορούν στο προϊόν
 • Δημιουργία τεχνικού φακέλου
 • Συμφωνία με αρμόδιο φορέα για την πιστοποίηση του προϊόντος ή της παραγωγής.
 • Δοκιμές (από τον ίδιο τον φορέα ή άλλο αρμόδιο διαπιστευμένο εργαστήριο)
 • Τεκμηρίωση Παραγωγής σύμφωνα με το Σχεδιασμό αλλά και τις απαιτήσεις του φορέα Πιστοποίησης
 • Πιστοποίηση Προϊόντος ή Παραγωγής ανάλογα με τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης.

Σήμανση CE

H Συμμόρφωση CE των προϊόντων που εμπίπτουν στο φάσμα εφαρμογής των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης για τη Σήμανση CE (όπως LVD [Οδηγία Χαμηλής Τάσης], EMC [Οδηγία Η-Μ Συμβατότητας], ΜD [Οδηγία Μηχανών], MDD [Οδηγία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού], κλπ) υλοποιείται με την τεκμηρίωση των παρακάτω ενοτήτων:

 1. Πληροφοριακά Στοιχεία για τη Συσκευή
 2. Σημάνσεις επί της Συσκευής
 3. Προβλεπόμενη Χρήση ή Απαγορεύσεις της Συσκευής
 4. Κατάλογος Προτύπων που Χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Σχεδιασμό της Συσκευής
 5. Ο Κύκλος Ζωής της Συσκευής
 6. Περιγραφή της Λειτουργίας
 7. Σχέδια Κατασκευαστικά, Συνοπτικά Συγκροτημάτων, Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές Διεπαφές
 8. Εσωτερικός Έλεγχος της Κατασκευής
 9. Εκτίμηση Κινδύνων βάσει του ISO12100
 10. Εκτίμηση της Πιθανότητας Αστοχίας των Λειτουργιών Ασφαλείας
 11. Αξιολόγηση της Έκθεσης σε Κίνδυνο μέσω της Αξιοπιστίας του Εξοπλισμού
 12. Πιθανή Υιοθέτηση Πρόσθετων Μέτρων Ασφαλείας
 13. Πληροφοριακό Υλικό για τον Χειρισμό και την Συντήρηση της Συσκευής
 14. Αξιολόγηση των Ενεργών Συστημάτων Προειδοποίησης (Προτάσεις Βελτίωσης – Τροποποίησης)
 15. Επισημάνσεις – Μηνύματα της Συσκευής (Man – Machine Interface)
 16. Τεκμηρίωση Ικανοποίησης των Βασικών Απαιτήσεων της Οδηγίας Μηχανών
 17. Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τις Ουσιώδεις Απαιτήσεις της Οδηγίας Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
 18. Τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης με τα Κύρια Στοιχεία Ασφαλείας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης
 19. Δήλωση Συμμόρφωσης CE, Σήμανση CE και Δήλωση Συμμόρφωσης RoHS2
 20. Operation Manual
 21. Warranty Policy for the Dealer
 22. Ηλεκτρικά Διαγράμματα
 23. Specification Sheets του Ηλεκτρολογικού Υλικού που ενσωματώνεται στην κατασκευή
 24. Σχετική Νομοθεσία και Πρότυπα

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο στο sidiropoulos@targetbs.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο